Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, aanneming van werk en het verichten van diensten en alle andere overeenkomsten gesloten door PBL Installatie & Dakwerken (PBL) deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de handelingen die vooraf gaan aan het tot stand komen van één van deze overeenkomsten.

1.2 De standaardbepalingen of algemene voorwaarden van andere weder/partijen gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door PBL.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele vervolgopdrachten of aanvullende werkzaamheden.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van PBL zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden herroepen. Elke aanbieding vervalt 2 maanden na verzending van de aanbieding.

2.2 De aanbieding omvat enkel de in de aanbieding omschreven werkzaamheden of goederen. Alle niet in de aanbieding genoemde werkzaamheden/goederen zijn niet in de prijs inbegrepen.

2.3 Alle aanbiedingen zij exclusief timmerwerkzaamheden aan dakhout, tenzij specifiek genoemd in de aanbieding.

2.4 Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat energie en water kosteloos beschikbaar worden gesteld op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand door het retour ontvangen van PBL van een ondertekende schriftelijke aanbieding, tenzij PBL uitdrukkelijk laat blijken dat een overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen bijv. mail, sms, app.

3.2 Afspraken met medewerkers of opdrachtnemers van PBL die geen mandaat hebben binden PBL niet, tenzij deze afspraken door PBL schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Meer en minderwerk

4.1 Alle wijzigingen in een opdracht waaruit meerdere kosten ontstaan worden beschouwd als meerwerk. PBL behoudt zich het recht voor om meerwerk pas uit te voeren nadat de wederpartij hiertoe schriftelijk/mail opdracht of toestemming heeft verleend.

4.2 In geval van minderwerk PBL gerechtigd 15% van het minderwerk in rekening te brengen als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. In geval dat de door PBL al gemaakte kosten deze 15% overstijgen is betaling verschuldigd van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

Artikel 5. Oplevering

5.1 Wordt niet binnen 14 dagen na de mededeling dat het werk is voltooid schriftelijk aan PBL medegedeeld dat het werk al dan niet is goedgekeurd en welke redenen daaraan ten grondslag liggen dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

5.2 Kleine gebreken staan oplevering niet in de weg, voor zover deze binnen 30 dagen na de oplevering kunnen worden herteld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Iedere aansprakelijkheid voor elke vorm van schade is beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat schriftelijk/nader is overeengekomen en dat in het desbetreffende geval de verzekeringsmaatschappij onder de lopende verzekering/en van PBL wordt uitbetaald.

6.2 PBL is niet aansprakelijk voor schade, indien deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die niet aan PBL kan worden toegerekend.

6.3 PBL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de op/leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is ovreengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling dient te geschieden op een door PBL aangewezen rekening, onder de door PBL aangegeven voorwaarden en termijnen.

7.2 PBL kan op elk moment een zekerheidsstelling vragen voordat begonnen wordt of verder wordt gegaan met werkzaamheden of levering. Weigering van een wederpartij of derde om de verlangde zekerheid te stellen geeft PBL het recht de overeenkomst te ontbinden, zonde dat PBL hierdoor schadeplicht wordt en onverminderd het recht om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

7.3 Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt worden alle toekomstige termijnen direct opeisbaar. Indien de betaling van een termijn niet optijd plaats vindt is PBL gerechtigd de werkzaamheden of levering op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.

7.4 Wanneer de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is aan PBL een boeterente verschuldigd van 1% per maand of een of een gedeelte van de maand. Daarnaast is PBL bij niet tijdige betaling gerechtigd gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

7.5 Het recht van een derde/wederpartij van PBL om zijn eventuele vorderingen op PBL te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Reclames

Een beroep op een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien bij de oplevering de betreffende tekortkoming niet zichtbaar was dient binnen 10 dagen na ontdekking de tekortkoming schriftelijk aan PBL kenbaar gemaakt te worden. Indien de in dit artikel genoemde termijn zijn verstreken kan geen beroep worden gedaan op een tekortkoming.

Artikel 9. Levering en eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door PBL geleverde en/of gebruikte goederen blijft voorbehouden tot het moment dat gehele betaling is verkregen van het aan PBL verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst waar deze goederen voor werden gebruikt of geleverd. Het is de wederpartij niet toegestaan geleverde of gebruikte goederen te verpanden, vervreemde of bezwaren zolang de eigendom van PBL daarop nog rust.

Artikel 10. Garantie

10.1 PBL garandeert de regendichtheid van de uitgevoerde en opgeleverde dakbedekking voor een periode van 10 jaren te berekenen vanaf het moment van oplevering. Bij het overlagen van een bestaand dak is het 5 jaren.

10.2 Lekkageverschijnselen dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld bij PBL, waarna PBL deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachteming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langere dan de in het vorige lid genoemde periode.

Artikel 11. Geen Garantie

11.1 Zolang de aanneemsom nog niet volledig is betaald.

11.2 Indien door derden werkzaamheden aan de dakbedekking zijn vericht.

11.3 Wanneer lekkage een gevolg is van de werking van de onderliggende constructie en/of het verlies van samenhang van de ondergrond, waarop de dakbedekking is aangebracht.

11.4 Door het niet of tijdig doen uitvoeren van onderhoud en/of inspectie werkzaamheden door PBL Dakwerken, hiervoor kunt u een contract afsluiten door bij ons een aanvraag in te dienen.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De rechtsverhouding tussen PBL en wederpartij is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze voorwaarden zijn ingeschreven/gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer : 34323643